Algemene Voorwaarden

Voor zakelijke klanten

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Velua Webshops. 

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten


Artikel 1 

Bedrijfsgegevens:

Velua V.O.F.

www.velua.nl 

Nobelstraat 40 B - 3846 CG Harderwijk - Nederland 

Tel: +31 (0)85-4010130 

info @ velua.nl 

KvK: 50768417 - BTW-code: NL822922034B01


Artikel 2 Toepassingsgebied

1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Velua V.O.F. (verkoper) en ondernemers/bedrijven (koper), welke in onze webwinkels, www.labelwinkel.nl, www.labelwinkel.be, www.dymowinkel.nl, www.thuisshop.nl, www.thuisshop.be, www.dymowebshop.be, www.dymo.eu, www.velua.supplies, offertes aanvragen of producten kopen. Tegenstrijdige, andere of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden worden door verkoper niet erkend, tenzij deze schriftelijk met verkoper overeen zijn gekomen. 

2. De taal van de overeenkomst is Nederlands.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen 

1. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 


Artikel 4 Totstandkoming en uitvoering 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door u, de koper. 

2. Na het invullen van uw gegevens, zoals de adresgegevens en de betalingsgegevens, aanvaardt u het aanbod door op de bestelbutton te klikken. Hiermee komt de overeenkomst tot stand en gaat u een wederzijdse verplichting aan. De verkoper is verplicht het bestelde te leveren en u bent verplicht de verschuldigde betaling te voldoen middels de door u gekozen betaalmethode. De verkoper biedt diverse betaalmethoden aan, welke kunnen variëren. 

3. U kunt ook telefonisch of per fax een bestelling plaatsen. 

4. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard en dus uw bestelling heeft geplaatst, bevestigt de verkoper per email de ontvangst van de aanvaarding. Zolang u geen bevestiging heeft ontvangen, kunt u de overeenkomst ontbinden en is er geen sprake meer van een overeenkomst. 

5. Indien de bestelling telefonisch is geplaatst, wordt uw aanvaarding direct bevestigd en ontvangt u een orderbevestiging ter controle per email. Indien dit niet gebeurt, is er geen sprake van een overeenkomst. 

6. Indien de bestelling per fax is geplaatst, bevestigt de verkoper de ontvangst per email. Indien dit niet gebeurt, is er geen sprake van een overeenkomst. 

7. Levering vindt plaats binnen de door verkoper vermelde levertermijn. Indien er geen termijn is vermeld en/of is afgesproken, levert verkoper in ieder geval binnen 30 dagen nadat de bestelling is gedaan de producten. 

8. Indien levering van het bestelde niet meer mogelijk is, zal de verkoper binnen de afgesproken levertermijn, of in ieder geval binnen de wettelijke levertermijn van 30 dagen u hierover informeren. Daarbij heeft u de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Er kan ook een andere levertermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren. 


Artikel 5 Betaling en incassokosten 

1. Betaling dient te geschieden conform de wijze die de koper bij het plaatsen van de order heeft gekozen. Indien de koper gekozen heeft voor achteraf betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door verkoper aangegeven. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren. 

2. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

3. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

4. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

5. De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. 

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien koper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 


Artikel 6 Opslaan van bestelgegevens 

1. Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijv. soort product, prijs etc.) wordt door de verkoper opgeslagen. De gearchiveerde overeenkomst kan de verkoper u ook toesturen. 

2. De algemene voorwaarden kunnen worden opgestuurd door de verkoper, maar u kunt de voorwaarden ook te allen tijde raadplegen en downloaden/printen op de website van de verkoper. De gearchiveerde overeenkomst kunnen wij u ook toesturen. 

3. Als geregistreerde klant kunt u de gegevens ook raadplegen via de klanten login in uw eigen account, te raadplegen via “mijn account” op de website. 


 Artikel 7 Correctie verwijzing 

U kunt uw ingevulde gegevens te allen tijde voor het plaatsen van de bestelling corrigeren door middel van een correctie toets of de back toets in uw browser. Zo kunt u altijd de juiste gegevens invullen en wijzigen. De verkoper informeert u tijdens het bestelproces over verdere correctiemogelijkheden. Het bestelproces kunt u ook te allen tijde beëindigen door het browser venster te sluiten.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door de verkoper aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. 


Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

1. De door verkoper te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland en België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland en België. Bij gebruik buiten Nederland en België dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Verkoper kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door verkoper verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen)et cetera. 

4. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. De koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

5. Indien de koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal verkoper de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de loper, ter keuze van verkoper, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen, tenzij verkoper anders aangeeft. 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van verkoper daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper. 

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden. 

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens verkoper en de door verkoper bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 


Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

3. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

5. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

7. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten. 


Artikel 11 Risico-overgang 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken aan de koper in de macht van de koper worden gebracht. 


Artikel 12 Vrijwaring 

1. De koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan verkoper toerekenbaar is. 

2. Indien verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper. 


Artikel 13 Forumkeuze 

De rechtbank binnen het arrondissement waar de (hoofd) vestigingsplaats van de verkoper onder valt, is bevoegd bij geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst in het geval u een professionele wederpartij bent. 


Artikel 14 Wijziging voorwaarden 

1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met verkoper. 

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan en prevaleert boven de eventuele vertalingen ervan.


Snel contact
Snel contact

Heb je vragen? Neem even contact met ons op. Wij adviseren je graag.

Bel tussen 10-17 naar +31 (0)85 40 10 131 of gebruik het contactformulier.